Általános szerződési feltételek

Kezdőlap |

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Retro Holiday Utazási Iroda Kft 4400 Nyíregyháza, Bercsényi u.11.
Tel: 06-42-506-880, ügyeleti: 06-30-903-9037
Nyilvántartási szám:U-000895
Adószám:14165638-2-15
Felelősségbiztosító: Európai Utazási Biztosító ZRT.
a továbbiakban: Retro Holiday Utazási Iroda / az alábbiakban, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) 415-416 paragrafusaival, illetve az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendeletbe foglaltakkal összhangban meghatározza a Retro Holiday Utazási Iroda és az Utas közötti utazási szerződésben nem szabályozott kérdéseket. Az alábbi tájékoztató az utazási szerződés részét képezi.

1. Az általános szerződési feltételek alkalmazási köre

1.1. Az utazási szerződés alapján az utazásszervező köteles a szerződésben meghatározott utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból, a szállás és az ezzel összefüggő szolgáltatásokból (így különösen: közlekedés, étkezés, idegenvezetés, szórakozás, kulturális program) álló szolgáltatást (utazást) teljesíteni, az utas pedig köteles a részvételi díjat megfizetni.

2. Az Utazási szerződés tartalma

2.1. A Retro Holiday Utazási Iroda által meghirdetett utazások feltételeit és programját a katalógus, a jelen általános szerződési feltételek és az utas által aláírt utazási szerződés együttesen tartalmazzák.
2.2 A Retro Holiday Utazási Iroda az utazási szerződésben rögzíti a nyilvántartásba vételi számát az utasok nevét és lakcímét, továbbá-elektronikus úton kötött utazási szerződés esetén – elektronikus levelezési címét, az utas által megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét, a célállomást, a szolgáltatásnak a szervezési díját is magába foglaló díját forintban meghatározva, az utas által megrendelt részszolgáltatásokat, a szolgáltatás díjában nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét, az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, valamint annak a biztosítónak, vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az utazásszervező a vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött.

3. A szerződés megkötése

3.1. Az utas utazását személyesen a Retro Holiday Utazási Irodánál lefoglalja. Utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást az utas részvételi szándékával, befizetett előlegével vagy teljes részvételi díjával egyidejűleg nyilvántartásba veszi, és az előleget határidőre megfizeti. Hiányos adat megadás (cím, telefonszám, utazási okmány szám) vagy késedelmes fizetés esetén irodánk nem vállal felelősséget az úti okmányok szerződéstől eltérő időpontban történő kiadására. Az előleg, az esetleges speciális utazási feltételek által szabályozott ajánlatok kivételével (kiemelt időszak, vagy nagyobb létszámú zártcsoport), az indulás előtti 30. napig a részvételi díj 40%-a. Ha az előlegmegfizetése nem a lefoglalással egy időben történik, az utazási iroda az utas kérésére a kiválasztott úton való részvételi lehetőségét fenntartja az utasnak az előleg megfizetésére kölcsönösen megállapított időpontig. Ha ezen időpontig az utas az előlegét nem fizeti meg, az utazási iroda a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és kérheti az utastól a lefoglalással kapcsolatos költségeinek a megtérítését.
3.2. Az utazási szerződés alapján az utazási vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat teljesíteni, az utas pedig köteles a részvételi díjat megfizetni.
3.3. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Retro Holiday Utazási Iroda által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. A lefoglalt utazás leírása, a jelentkezési lap tartalma és ezen Általános Szerződési Feltételek az utazási szerződés tartalmát képezik.


4. Szolgáltatások, részvételi díj

4.1. A Retro Holiday Utazási Iroda kizárólag a katalógusban található, az utas által lefoglalt utazásról szóló leírás szerint köteles személyesen, vagy közreműködő (i) útján nyújtani.
4.2. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belül történő foglalás/szerződéskötés esetén a teljes részvételi díj esedékes. Az utas a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt 30. napig köteles számla vagy nyugta ellenében megfizetni.
4.3. Repülőgépes utazásoknál, a szolgáltatásra a légi személyfuvarozásra, a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok és szerződési kikötések az irányadók. E szabályokról az utas kívánságára az utazási iroda köteles tájékoztatást adni. A légitársaságok a menetrend változtatás jogát fenntartják. Ha az utazási vállalkozó az utazás lebonyolítására légitársaságot vesz igénybe, felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Busszal történő utazásoknál az ülésrendet a befizetések sorrendje dönti el. A részvételi díj megfizetésekor köteles az utazási iroda az utast tájékoztatni az utazáson való részvételre jogosító iratok átadásáról. Az utazási iroda az utazáson való részvételre jogosító iratokat legkésőbb az utazás megkezdésekor köteles az utasnak átadni. Az Utas csak a részvételi jegyen feltüntetett szolgáltatások igénybevételére jogosult. Az Utas programban és a részvételi jegyen megadott indulási időpontoktól eltérni nem tudunk! A késésből eredő károkért az Utas felel!

5. Szolgáltatás-és díjváltozások

A Retro Holiday Utazási Iroda fenntartja a díjváltoztatás jogát, azonban a díj emelésére kizárólag a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabásait, vagy a hatósági árának változása miatt, továbbá az utazási szerződésben vállalt egyes részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó-, illeték és egyéb kötelező terhek (üdülőhelyi díj, reptéri illeték stb.), valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza/forint időközi változása miatt kerülhet sor. A Retro Holiday Utazási Iroda köteles a díjemelés mértékét és indokát az utassal írásban közölni. A díjemelés indokát a Retro Holiday Utazási Iroda az utassal legkésőbb az indulást megelőző 20. nappal közli és tájékoztatja az utast, hogy amennyiben a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, a szerződéstől elállhat. Ha a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, az utasnak öt munkanapon belül jeleznie kell, ha a szerződéstől el kíván állni. Az utazási iroda köteles a 4. pontban írt szolgáltatások és részvételi díj bármilyen megváltozásáról az utast haladéktalanul írásban, vagy a körülmények által lehetővé tett leggyorsabb módon értesíteni.

6. Az utas elállási és módosítási joga

6.1. Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell közölni az utazási irodával. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az utas előzetes nyilatkozattétel nélkül-nem kezdi meg utazását (un. no show). Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.
6.2. Ha az utas azért áll el, mert az utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívülálló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen ha a díjemelés mértéke a 8%-ot meghaladja, továbbá ha az utazás célországa, térsége a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségetek megjelölő felsorolásba tartozik, az utas igényt tarthat az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra, vagy követelheti a teljes befizetett díj és annak jogszabály szerinti kamata azonnali visszafizetését a jogszabályban előírtak szerint. Az utas az értesítés kézhezvételétől vagy az ezen pontban rögzített elállási okról történő tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a szerződéstől díjmentesen elállhat.
6.3. Ha az utas nem a 6.2. pontban meghatározott okból áll el, köteles a Retro Holiday Utazási Iroda költségeit az alábbiak szerint megtéríteni:
Az utazás megkezdése előtti:
60-36. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a
35-25. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40%-a
24-15.napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60%-a
14-6.napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80%-a
5-3.napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 90%-a
2 napon belüli lemondás esetén (vagy az utazáson meg nem jelenés esetén) a részvételi díj 100%-át fizeti költségtérítésként.
Semmilyen visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be. Speciális utazási feltétel kivételes esetekben (pl. kiemelt időszak, nagy létszámú zárt csoport, légitársaságok szabályzata) érvényesül, mivel ezekben az esetekben a külföldi közreműködő is speciális feltételeket köt ki az iroda felé. A speciális utazási feltételekről a jelentkezéskor illetve a szerződés megkötésével egy időben, részletes tájékoztatót adunk ki.
6.4. Az utas utazási szerződés szerinti foglalásának lényeges elemeinek megváltoztatása (pl. a szálloda változtatás) az utazás megkezdéséig - elállásnak és új foglalásnak minősül.

7. Hibás teljesítés/Visszatérítés

7.1. A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésért a Retro Holiday Utazási Iroda felel. A Retro Holiday Utazási Iroda helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is, ha a szolgáltatást külföldi közreműködő útján teljesíti. A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésért az utazási vállalkozó felel. Az utazásszervező közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködője felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.
7.2. Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az utas szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet a Retro Holiday Utazási Iroda úgy teljesít, hogy az utas által közölt hibát az utas egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett a Retro Holiday Utazási Iroda azonos, vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Az Utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az Utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni, jegyzőkönyv felvételével írásba foglalni. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát az utasnak át kell adni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős és a bizonyítási teher az utasra hárul.
7.3. A Retro Holiday Utazási Iroda felelőssége, kártérítési kötelezettsége nem vonatkozik az utas poggyászának elveszéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket a Retro Holiday Utazási Iroda és a repülőtársaságok megállapodásának értelmében az utasnak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni. (Ha az utas rendelkezik utasbiztosítással, akkor az adott Biztosító társaság szerződésében foglalt feltételei szerint a biztosítás kiterjed a poggyász elveszéséből vagy megsérüléséből eredő károkra).
7.4. A Retro Holiday Utazási Iroda nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.
7.5. Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Retro Holiday Utazási Iroda felelősséget nem tud vállalni. A fenti okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik, illetve a bekövetkezett változásokért a Retro Holiday Utazási Iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. A Retro Holiday Utazási Iroda az adott helyzetben, a lehetőségekhez képest minden segítséget megad az Utasoknak, de a továbbiakra vonatkozóan az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.

8. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza és közegészségügyi rendelkezések

8.1. E rendelkezések betartásáért az utas felel. Az utazási iroda köteles az utazási szerződés megkötése során az utas figyelmét felhívni erre, és a rendelkezések folyamatos változására. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha a 6.1. és 6.3. pontban írottak szerint az utazást nem kezdte volna meg.

9. Biztosítás

9.1. A programfüzetben szereplő részvételi díjak nem tartalmazzák a BBP biztosítást, és az útlemondási biztosítást. Részletes tájékoztatás irodánkban.

10. Utazás

10.1. Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek. Az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért társaságunkat felelősség nem terheli.
10.2. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárás, útviszonyok, határátlépés...) jelentős késés következik be, ezekért irodánkat felelősség nem terheli. Az iroda kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett - intézkedni a hiba elhárításáról.
10.3. Az utas késéséből származó károk tekintetében az irodát kártérítési felelősség nem terheli.

11. Felügyeleti szervek

A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe  a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium)
Felügyeleti szerv: BFKH
Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919
A 2011. január 1.-től hatályos, többször módosított Áfa törvény 206. §- a alapján az Ügyfél a foglaláskor köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást :
# nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe,
# adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (pl. céges utak, üzleti utak) veszi igénybe,
# adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.

Részletes kereső

Úticélok